Kierownik Zakładu

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

e-mail: aleksmat@amu.edu.pl

Strony internetowe:

 • https://amu.academia.edu/AleksandraMatulewska
 • http://aleksmat.home.amu.edu.pl/index.php/pl/

Dyżury: w semestrze zimowym srody 20.15-21.00, piatki 16.45-17.30

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • doktorat w zakresie językoznawstwa (praca na temat przekładu polsko-angielskiego i angielsko-polskiego tekstów prawniczych)
 • autorka ok. 50 publikacji dotyczących przekładu prawniczego i specjalistycznego (m.in. w czasopiśmie Lingua Legis)
 • autorka monografii dotyczącej przekładu prawniczego Lingua Legis in Translation (Peter Lang Publishing House, Germany)
 • prowadziła szkolenia dla tłumaczy w Komisji Europejskiej w Luksemburgu, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
 • od 2003 r. uczy przekładu specjalistycznego i prawniczego

Tłumaczenia pisemne:

 • teksty prawnicze (Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Unia Europejska, Najwyższa Izba Kontroli)
 • teksty naukowe (historyczne: Instytut Pamięci Narodowej; teksty logistyczne: Instytut Logistyki i Magazynowania)

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • członek European Society for Translation Studies;
 • członek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysiegłych i Specjalistycznych TEPIS;
 • członek Krakowskiego Towarzystwa Językoznawczego Tertium;
 • członek rzeczywisty Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Odznaczenia i nagrody:

 • Nagroda Rektora UAM II stopnia za pracę naukową
 • Odznaczenie za Zasługi dla PT TEPIS
profil na academia.edu

Działalność redakcyjna:

 1. Redaktor czasopisma Comparative Legilinguistics. International Journal of Legal Communication
 2. Redaktor jezyka angielskiego czasopisma „Polski proces cywilny” LexisNexis/Wolters Kluwer.
 3. Współredaktor czasopisma „International Journal of Korean Humanities and Social Sciences” UAM.
 4. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Jezyk, Komunikacja, Informacja” UAM
 5. Redaktor serii monograficznej Dissertatones Legilinguisticae, Poznan: UAM/Wydawnictwo Naukowe CONTACT.
 6. Członek zagranicznego komitetu redakcyjnego Proceedings of the International Conference on Law and Social Order, Konstanza, Rumunia, Spiru Haret University (od 2013 roku)
 7. Współredaktor Czasopisma ISSN 1225-469X, The Journal of Korean Studies, Center for Korean Studies Inha University; 100 Inha-ro, Nam-gu, Incheon, 402-751, Korea
 8. Członek zagranicznego komitetu redakcyjnego International Journal for the Semiotics of Law (wydawnictwo Springer)

Udział w grantach:

 • Kierownik projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki nr NCN DEC-2012/07/E/HS2/00678, pt: „Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego” (program Sonata Bis).
 • Projekt na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę nr decyzji 739/P-DUN/2016
 • Projekt na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę nr decyzji 821/P-DUN/2016

Stypendia naukowe:

Monografie

 1. Matulewska, A. 2007. Lingua Legis in Translation. Peter Lang Publishing House, s. 1-364.
 2. Matulewska, A., Matulewski, M. 2010. My Logistics. Podręcznik języka angielskiego dla logistyków. [English language of logistics]. Poznan: Instytut Logistyki i Magazynowania. Wydanie 1, s. 1-209.
 3. Matulewska, A., Matulewski, M. 2012. My Logistics. Podręcznik języka angielskiego dla logistyków. [English language of logistics]. Poznan: Instytut Logistyki i Magazynowania. Wydanie 2 (uaktualnione), s. 1-209.
 4. Matulewska, A. 2013. Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation. Linguistic Insights vol. 171. Bern: Peter Lang.

Nagrody

 • 2014 Nagroda Rektora UAM III stopnia za działalność naukową
 • 2013 Zespołowa nagroda Rektora UAM III stopnia za działalność dydaktyczną
 • 2010 Odznaczenie za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • 2008 Nagroda Rektora UAM II stopnia za działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

 • przekład specjalistyczny, język prawny i prawniczy, język logistyki, język łowiecki, nauczanie przekładu specjalistycznego, nauczanie języków specjalistycznych, komunikacja interlingwalna

Prowadzone zajęcia:

 • Translatologia; Teoria i praktyka przekładu; Przekład specjalistyczny polsko-angielski; PNJA; Tłumaczenie prawnicze na jezyk obcy i ojczysty; Seminarium magisterskie

Członkowie zakładu

dr Joanna Nowak-Michalska

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • doktorat w zakresie językoznawstwa stosowanego (praca na temat modalności deontycznej w tekstach ustawowych polskich i hiszpańskich)
 • autorka publikacji dotyczących języka prawnego i prawniczego w aspekcie porównawczym polsko-hiszpańskim, przekładu polsko-hiszpańskiego i hiszpańsko- polskiego oraz socjolingwistyki hiszpańskiej
 • autorka monografii „Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego” (Poznań 2012)

Tłumaczenia pisemne i ustne:

 • teksty prawnicze i naukowe
 • teksty ekonomiczne i z innych dziedzin

Profil na academia.edu

dr Milena Hadryan

e-mail: milenah@amu.edu.pl

Strony internetowe:

Dyżury:

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • autorka monografii „Demokratyzacja języka urzędowego. Współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji i w Polsce” 2015. Dissertationes legilinguisticae 3. Legilinguistic studies 3. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact.
 • od 2006 r. uczy przekładu specjalistycznego i prawniczego

Tłumaczenia pisemne i ustne:

 • teksty prawnicze i naukowe
 • teksty ekonomiczne
 • tłumacz przysięgły

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa TEPiS

Działalność redakcyjna:

Udział w grantach:

 1. "Demokratyzacja języka urzędowego w szwedzkim i polskim modelu polityki językowej. Badania porównawcze nad szwedzkim i polskim językiem urzędowym oraz ankietowe badania zrozumiałości tekstów polskich" (NCN nr NN 104 080639);
 2. "Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)" finansowany przez NCN (grant 2011/03/BHS2/05799);
 3. "Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego" (NCN 2012/07/E/HS2/00678).

Stypendia naukowe:

 • 2011 Scholarship Award for Research in the Swedish Language, Literature and Area Stuadies of Swedish Women's Educational Association International, Inc.

Nagrody:

  Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2016 r.)

Zainteresowania badawcze:

 • polityka językowa, legilingwistyka, terminologia prawnicza

Prowadzone zajęcia:

 • j.niemiecki, j. szwedzki, tłumaczenia

Profil na academia.edu

dr Yuki Horie

e-mail: pupu720205@gmail.com

Strony internetowe:

Dyżury:

 • Czwartki godz. 10:00-12:00

Tłumaczenia pisemne i ustne:

 • teksty prawnicze i naukowe
 • teksty ekonomiczne

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • autorka publikacji dotyczących przekładu prawniczego i specjalistycznego polsko-japońskiego i japońsko-polskiego
 • wykładowca języka japońskiego

Zainteresowania badawcze

 • translatologia, legilingwistyka

Prowadzone zajęcia

 • I stopień I rok i III rok, II stopień I rok, Etnolingwistyka i Językoznawstwo i nauka o informacji, praktyczna nauka II języka specjalności

Działalność redakcyjna:

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowych konferencji legilingwistycznych organizowanych przez zakład legilingwistyki i języków specjalistycznych
 • Członek Japan Law Interpreter Association w Japonii

Udział w grantach:

Stypendia naukowe:

Monografie:

 • Yuki Horie, (w druku) Przysposobienie według Japońskiego Kodeku Cywilnego w aspekcie translacyjnym (Katedra Studiów Azjatyckich, Wydział Neofilologii, UAM.

Artykuły naukowe:

 1. Yuki Horie, 2013. Historia tłumaczenia ustnego w Japonii i Trybunał Tokijski, Comparative Legilinguistics. Journal for International Legal Communication nr 13/2013, s. 99-114.
 2. Yuki Horie, 2014. Problem ekwiwalencji polskich i japońskich terminów prawnych w prawie cywilnym, Comparative Legilinguistics. Journal for International Legal Communication nr. 17/2014, s. 65-76.
 3. Yuki Horie, 2014. L’influence du Code Napoléon sur le Code civil japonais (Comparative Legilinguistics. Journal for International Legal Communication nr 19/2014)
 4. Yuki Horie Le probleme d' équivalence de terminologie sur « les biens » et « le patrimoine » dans le Code Civil français et japonais (Comparative Legilinguistics. Journal for International Legal Communication)
 5. Polska terminologia prawna dotycząca prawa rzeczowego w przekładzie na japoński (w druku)
 6. Yuki Horie, (w druku) Meiji go of Japanese legal terminology (Institute of East Asian Studies, Charles University in Prague).
 7. Yuki Horie, Paula Trzaskawka, Zestawienie Kluczowej terminologii polskiej i japońskiej z zakresu ustaw o prawie własnoći przemysłowej – znaki towarowe. W poszukiwaniu ekwiwalentów funkcjonalnych (Jubileuszowa konferencja 25-lecia PT TEPIS pt. „ Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego-nowe wyzwania” w Warszawie)
 8. Yuki Horie, Paula Trzaskawka, Sworn translators and interpreters in Poland and Japan. Description of Legal reality.(5th Internationa Conferenc on Law and Social Order LOS 2015)

Udział w konferencjach naukowych:

 1. The Eight Conference on Translation, Interpreting, Comparative Legilinguistics, organizowanej przez Instytutu Językoznawstwa (UAM) w Poznaniu w 2013 r. (Referat: Przysposobienie w prawie japońskim w aspekcie tłumaczeniowym).
 2. Asiam Explorare. Azja w badaniach studentów I młodych naukowców, organizowanej przez Katedrę Studiów Azjatyckich (UAM) w Poznaniu w 2014 r. (Referat: Terminologia dotycząca przysposobienia w prawie polskim i japońskim w aspekcie tłumaczeniowym).
 3. The Ninth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), organizowanej przez Instytutu Językoznawstwa (UAM) w Poznaniu w 2014 r. (Referat: Pełnomocnictwo w prawie polskim i japońskim w aspekcie tłumaczeniowym).
 4. The Conference on Small Languages, organizowanej przez Instytutu Językoznawstwa (UAM) w Poznaniu w 2014 r. (Referat Cechy japońskiego i polskiego języka prawa).
 5. The Conference Crossing Time and Space From the Perspective of Japanese Studies in Prague w Pradze w 2014 r. (Referat: Napoleon hoten ga nihon no minpo ni ataeta eikyo)
 6. XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, organizowanej przez Kolegium doskonalenia zawodowego polskiego Towarzystwa tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych TEPIS (Referat z mgr Paulą Trzaskawką: Polska i japońska terminologia z zakresu umów o przeniesienie praw autorskich).
 7. The Tenth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), organizowanej przez Instytutu Językoznawstwa (UAM) w Poznaniu w 2015 r. (Referat: Le probleme d' équivalence de terminologie sur « les biens » et « le patrimoine » dans le Code Civil français et japonais).
 8. The Conference on Small Languages, organizowanej przez Instytutu Językoznawstwa (UAM) w Poznaniu w 2015 r. (Referat: Rozprawy sądowe w Polsce i w Japonii w translacyjnym aspekcie językowym)
 9. Jubileuszowa konferencja 25-lecia PT TEPIS pt. „ Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego-nowe wyzwania” w Warszawie ( Referat z mgr Paulą Trzaskawką: Zestawienie Kluczowej terminologii polskiej i japońskiej z zakresu ustaw o prawie własnoći przemysłowej – znaki towarowe. W poszukiwaniu ekwiwalentów funkcjonalnych.)
 10. Konferencja „Polski język prawny – nowe wyzwania” organizowanej przez koło naukowej Lingua Iruis, Uniwersytet Warszawski w 2015r. (Referat: Polska terminologia prawna dotycząca prawa rzeczowego w przekładzie na japoński)
 11. Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość, organizowany przez Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu w 2016r. (Referat: Różnice kulturowe w procedurze rozwodowej japońskiej i polskiej).
 12. Kongres języka prawnego i prawniczego organizowanej przez koło naukowej Lingua Iruis, Uniwersytet Warszawski w 2016r (Referat z dr Maciejem Kanertem: Polsko-japońska ekwiwalencja w zakresie spółek prawa handlowego)
 13. The Eleventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics), organizowanej przez Instytutu Językoznawstwa (UAM) w Poznaniu w 2016 r. (Referat: La comparaison des testaments dans les droits de succession en France, en Pologne et au Japon)

mgr Paula Trzaskawka

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • magister w zakresie językoznawstwa („Problemy przekładu polsko-angielskiego terminów prawnych na przykładzie terminologii prawa autorskiego.”)
 • praca doktorska obejmuje zagadnienia z przekładu prawnego i prawniczegopolskiego, angielskiego, japońskiego i niemieckiego z zakresu prawa autorskiego
 • autorka publikacji dotyczących przekładu prawniczego (m.in. w czasopiśmie Lingua Legis) i specjalistycznego – język muzyki (m.in. w InvestigationesLinguisticae)
 • wykładowca języka angielskiego

Tłumaczenia pisemne i ustne:

 • teksty prawnicze
 • teksty naukowe (muzyczne)

mgr Paulina Kozanecka

Praca naukowa i dydaktyczna:

 • magisterium w zakresie chińskiej terminologii prawnej
 • autora publikacji w zakresie chińskiej terminologii prawnej i prawniczej
 • zainteresiwania badawcze: chiński język prawny i prawniczy, chińskie prawo cywilne

Prowadzone zajęcia:

działalność redakcyjna:

 • członek redakcji Comparative Legilinguistics

Członkowstwo w organizacjach zawodowych:

Udział w grantach:

Stypendia naukowe:

Monografie:

Nagrody:

Dyżury:

Profil na academia.edu

xnxx xvideos porn porno sex>