Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Comparative Legilinguistics

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze na potrzeby, którego przygotowuje recenzję.
 4. Od października 2011 roku obowiązuje zasadniczo model tzw. „double-blind review process”, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 8. W recenzji pracy badawczej oczekujemy jej oceny od strony merytorycznej i formalnej.

  W ocenie merytorycznej należy podać wyczerpujące i jednoznaczne odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu recenzji. Pod formularzem należy umieścić propozycje ewentualnych zmian, skreśleń i/lub uzupełnień, obejmujących np.:

  • czy tytuł odpowiada treści pracy, a treść dyscyplinarnie opisanej w zakresie i celu pisma (Scope and aims),
  • czy streszczenie poprawnie, tj. wyczerpująco a zarazem krótko, prezentuje najważniejsze wyniki pracy i (przede wszystkim) oparte na nich wnioski,
  • czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań,
  • czy zastosowano właściwe metody a materiał badawczy jest wystarczający,
  • czy wyniki zostały prawidłowo opisane, opracowane, właściwie zinterpretowane i skomentowane, bez powtarzania danych zawartych w tabelach i wykresach,
  • czy dyskusja została przedstawiona poprawnie, na tle aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, z wykorzystaniem właściwie dobranej literatury (możliwie najnowszej),
  • czy wnioski (lub podsumowanie dyskusji) mają charakter przede wszystkim uogólniający i postulujący, są poprawnie sformułowane na podstawie uzyskanych wyników, a nie stanowią jedynie ich powtórzenia,
  • czy i w jakim stopniu praca jest oryginalna i nowatorska, czy też stanowi wartościowy przyczynek lub komunikat naukowy.
 9. W odniesieniu do prac przeglądowych prosimy przede wszystkim o opinię czy jest ona oparta na właściwych i aktualnych danych literaturowych i obejmuje dziedzinę ważną dla specyfiki pisma.
 10. W ocenie formalnej uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:
  • czy tabele, wykresy i rysunki są czytelne, czy dane w tabelach nie powtarzają wyników ilustrowanych wykresami,
  • czy praca nie budzi zastrzeżeń pod względem objętości, poprawności językowej, sposobu cytowania literatury, zastosowanych jednostek miar, itp.
 11. W podsumowaniu uprzejmie prosimy o sformułowanie opinii czy praca nadaje się do publikacji w piśmie Comparative Legilinguistics i jeśli tak, to:
  • bez zmian,
  • po wprowadzeniu niewielkich zmian, skreśleń i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta w opinii oraz naniesionych w maszynopisie,
  • po wprowadzeniu poważnych zmian (prosimy o ich sformułowanie na końcu formularza).
xnxx xvideos porn porno sex>