Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Projekty DUN

Projekt 739/P-DUN/2016

Badania sfinansowane z projektu 739/P-DUN/2016 ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – działalność wydawniczą.

Zadanie 1. Digitalizacja i publikacja czasopisma Comparative Legilinguistics
w Internecie w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego.

Dokonano przeniesienia wszystkich numerów czasopisma na profesjonalną platformę PRESSto w celu zapewnienia otwartego dostępu do czasopisma przez sieć Internet tak, by zyskało ono większą widzialność na arenie międzynarodowej. Zwiększyło to cytowania czasopisma. Konieczne było także upowszechnienia czasopisma w bazach czasopism i abstraktów oraz innych portalach naukowych oraz pozycjonowanie strony internetowej czasopisma. Celem zadania było utrzymanie i poprawienie otwartego dostępu do czasopisma poprzez migrację czasopisma na profesjonalną platformę elektroniczną PRESSto, wdrożenie wypełniania formularza recenzji w systemie elektronicznym, pozycjonowanie strony. Zadanie wykonano całkowicie (por. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/issue/view/655).
Przeszkolono członków redakcji z obsługi platformy PRESSto w zakresie deponowania tomów czasopisma jak i obsługi pełnego systemu redakcyjnego i recenzenckiego.

Zadanie 2. Procedury zabezpieczające dla Comparative Legilinguistics.

Celem zadania było wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń przed tzw. ghost-writing. Opracowano w tym zakresie zasady etyki (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/about/editorialPolicies#sectionPolicies). Ponadto prace są sprawdzane systemem antyplagiatowym przez administratora platformy PRESSto, jakim jest Biblioteka Uniwersytecka. Zadanie wykonano całkowicie. Przeszkolono członków redakcji z obsługi platformy PRESSto w zakresie obsługi pełnego systemu redakcyjnego i recenzenckiego.

Zespół projektowy
Kierownik projektu:

Projekt 821/P-DUN/2016

Badania sfinansowane z projektu 821/P-DUN/2016 ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – działalność wydawniczą.

Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą, w ramach którego finansowano Eleventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics) połączona z cyklicznym międzynarodowym sympozjum naukowym The 17th International Roundtable for the Semiotics of Law.

W przewidzianym terminie zorganizowano konferencję Eleventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, połączoną z cyklicznym międzynarodowym sympozjum naukowym The 17th International Roundtable for the Semiotics of Law, w której uczestniczyło 82 osób. Wydano także przesłane przez mówców i pozytywnie zrecenzowane referaty w czasopiśmie Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication – tak jak założono. Nie zostały opublikowane referaty odrzucone przez recenzentów. Konferencję upowszechniono w Internecie.

Na konferencji wygłoszono referaty w następujących blokach tematycznych:

 1. Tłumaczenie prawnicze i sądownicze (zarówno przekład ustny i pisemny) [tłumaczenie prawnicze, tłumaczenie sądowe, dydaktyka przekładu prawniczego i sądowego, tłumacz przysięgły, błędy w przekładzie)
 2. Język prawa (historia języków prawa, terminologia prawnicza, gatunki piśmiennictwa prawniczego, język prawny i prawniczy Unii Europejskiej, analiza dyskursu prawnego, struktura i semantyka tekstów prawniczych, rozwój języka prawa, wykładnia tekstów sformułowanych w języku prawa, nauczanie języka prawa, zrozumiałość tekstów ustawowych, Plain Language Campaigns, językowe aspekty tekstu rozprawy sadowej)
 3. Historia prawa i systemów prawnych (historia systemów prawnych, porównawcze badania systemów prawnych, common law a prawo kontynentalne)
 4. Prawa dotyczące języka (prawa do języka i tłumacza, mniejszości językowe i prawa człowieka związane z językiem)
 5. Legilingwistyka i językoznawstwo sądowe (legilingwistyka, fonetyka, idiolekty, stylistyka, językoznawca jako biegły sądowy, językowe aspekty fałszerstw dokumentów publicznych)
  Celem konferencji było propagowanie wiedzy na temat legilingwistyki, językoznawstwa sądowego i przekładu prawniczego.

Referaty plenarne wygłosili:

 • Anne Wagner, dr hab. profesor nadzwyczajny, Université du Littoral Côte d’Opale (Francja), Centre Droit et Perspectives du Droit, Equipe René Demogue – Université de Lille II (Francja)
 • Lawrence Solan, Professor of Law, Brooklyn Law School, USA
 • Frank Ravitch, Professor of Law & Walter H. Stowers Chair of Law and Religion Law College, Michigane State University, USA
 • Judith Ainsworth, John D. Eshelman Professor of Law, Seattle University School of Law, USA
 • Maria Teresa Lizisowa, prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Artur Dariusz Kubacki, prof. nadzwyczajny,Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Arnnaud Paturet, profesor, École Normale Supérieure Département de sciences sociales, Paris, France
 • prof. dr hab. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
 • Lech Zieliński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Liczba uczestników: 82
w tym uczestników zagranicznych: 43
Liczba wygłoszonych referatów: 56
w tym wygłoszonych referatów przez zagranicznych uczestników: 21

Liczba jednostek, z których pochodzili uczestnicy konferencji wygłaszający referaty: 44 jednostki
słuchacze 12 jednostek, łącznie 56 jednostek.
uczestnicy zagraniczni z referatami reprezentowali 21 jednostek
uczestnicy z Polski z referatami reprezentowali 13 jednostek
słuchacze 9 z zagranicy i 3 z Polski

Zaplanowano referaty w 5 sesjach językowych (angielskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej).
Wygłoszono 9 referatów plenarnych oraz 46 w sesjach tematycznych i językowych w tym
po angielsku 4 referaty plenarne i 19 sesyjnych
po polsku 2 referaty plenarne i 8 sesyjnych
po francusku 1 referat plenarny i 11 sesyjnych
po niemiecku 2 referaty plenarne i 7 sesyjnych
po rosyjsku 1 referat sesyjny.

Zespół projektowy
Kierownik projektu: