Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Wykonawcy projektu

Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata Bis II, nr projektu DEC-2012/07/E/HS2/00678) zatytułowany Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Kierownik projektu

Dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM

Aleksandra Matulewska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa (mgr językoznawstwa i informacji naukowej w 2000 r., doktora nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa ogólnego w 2005 r., doktor habilitowany w językoznawstwa stosowanego w 2014 r.). Jest tłumaczką, członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP) oraz członkiem ekspertem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Jest kierownikiem Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych (Instytut Językoznawstwa, Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Od 2003 roku uczy tłumaczenia ustnego i pisemnego na studiach magisterskich i podyplomowych. Prowadzi szkolenia dla Departamentu Tłumaczeń Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie. Do tej pory opublikowała dwie monografie na temat polsko-angielskiego tłumaczenia prawniczego, jeden podręcznik i ponad 50 artykułów poświęconych tłumaczeniu specjalistycznemu (w szczególności prawnemu). Brała udział w ponad 50 konferencjach i warsztatach.

Wykonawcy główni

Dr hab. Karolina Gortych-Michalak – Doktorat (2007) i habilitacja (2015) w zakresie językoznawstwa. Obecnie pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Filologii Nowogreckiej, Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii). Od roku 2014 tłumacz przysięgły języka greckiego.

Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na historię języka greckiego, polskie i greckie języki specjalistyczne, językoznawstwo porównawcze, przekładoznawstwo, teorię i praktykę przekładu prawniczego. Najważniejsze publikacje dostępne są na stronie www.academia.edu.

W ramach dydaktyki prowadzi zajęcia z zakresu teorii i praktyki przekładu grecko-polskiego i polsko-greckiego, praktycznej nauki języka greckiego, historii języka greckiego, podstaw języków specjalistycznych i konwersatoriów monograficznych na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku filologia, specjalność filologia nowogrecka.

W okresie 2013-2017 wykonawca projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata Bis II, nr projektu DEC-2012/07/E/HS2/00678) zatytułowanego Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego prowadząc badania w sekcji polsko-greckiej.

joanna_grzybek

Dr hab. Joanna Grzybek, adiunkt w Zakładzie Japonistyki i Sinologii Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest absolwentką Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Studiowała język i kulturę Chin na Sichuan University oraz biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzi badania w zakresie teorii i praktyki przekładu specjalistycznego, chińskiego języka prawnego i prawniczego oraz chińskiej kultury prawnej (habilitacja w zakresie językoznawstwa sinologicznego, podyplomowe studium biznesu międzynarodowego).

Jest członkiem Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Uczestniczyła w projekcie badawczym pt. „Flexibility in Business Contracting” finansowanym przez Finnish Cultural Foundation oraz w projekcie pt. “Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego”, przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Milena Hadryan jest doktorem językoznawstwa stosowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych <milenah@amu.edu.pl>. Jej publikacje dotyczą polsko-szwedzkiej translatoryki, głównie w zakresie terminologii prawnej oraz polityki językowej w Szwecji i Polsce:
“The parametrization of legal terminology concerning child support in the Swedish and Polish legal systems” (2017), “Compiling terminology and national transplant regulations based on EU directives. Case study: Sweden and Poland” (2017), “Unfair Bailiff Enforcement in Poland? — Notes on the standards of practice within the legal profession against the background of the parametrisation of legal terminology in the area of debt enforcement.” (2016), “Demokratyzacja języka urzędowego. Współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji i w Polsce”(2015); „O prostym języku w szwedzkich tekstach urzędowych na przykładzie struktury decyzji administracyjnych Försäkringskassan” (2013).

Prowadzi zajęcia dla studentów ze szwedzko-polskiej translatoryki, jest też tłumaczem przysięgłym języka szwedzkiego i niemieckiego oraz Członkiem Zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Dr hab. Karolina Kaczmarek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na filologii węgierskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa). W 2006 r. uzyskała stopień naukowy doktora a w 2017 r doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W ramach działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim językoznawstwem, tekstologią oraz teorią i praktyką tłumaczenia polsko-węgierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka prawnego, a ponadto szeroko rozumianymi relacjami polsko-węgierskimi ze względu na perspektywę kulturową, historyczną i społeczną.

Dr Joanna Nowak-Michalska – doktor językoznawstwa stosowanego, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini korespondentka Akademii Lunfardo w Buenos Aires (Academia Porteña del Lunfardo) w Argentynie. Zajmuje się językiem prawnym, przekładem prawniczym i literackim, socjolingwistyką – szczególnie tematyką lunfardo – oraz problematyką języka równościowego w językach hiszpańskim i polskim. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych oraz książki Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego (2012). W ramach projektu naukowego poświęconego parametryzacji translatologii legilingwistycznej opublikowała książkę Polish-Spanish Legal Translation: A Parametric Approach (2017).

Wykonawcy pomocniczy

dr_xin_fu

Dr. Xin Fu jest starszym wykładowcą w Szkole Języków Obcych na Północno-Zachodnim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa. Dr Fu jest ekspertem w prawie chińskim, a jego zainteresowania badawcze obejmują reformy prawne i sądowe w Chinach, prawo porównawcze karne, prawa człowieka, badania empiryczne i dyskurs prawny. Wcześniej był adiunktem na Wydziale Prawa na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu (2011-2013) i urzędnikiem Programu Pracy w zagranicznej organizacji pozarządowej z Pekinu (2006-2011). Dr FU uzyskał tytuł licencjata z Uniwersytetu Lanzhou w Chinach (1994), LLB na Północno-Zachodnim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa w Xian, Chiny (1999), LLM na Uniwersytecie w Aix-Marseille III we Francji (2001) i doktorat w zakresie prawa na City University of Hong Kong (2006). Prowadzone przez niego kursy to: prawo chińskie i porównawcze, negocjacje prawne, angielski w sprawach prawnych i tłumaczenie pisemne i ustne angielsko-chińskie, prawo proceduralne (kurs dwujęzyczny). Dr Fu brał udział i współpracował z uczonymi z Chin kontynentalnych, Hong Kongu, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Szwecji w kilku ważnych projektach badawczych dotyczących praw językowych, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, handlu ludźmi, obsługi prawnej, praw do gruntów, udziału społeczeństwa i błędów wymiaru sprawiedliwości w Chinach. W niepełnym wymiarze godzin dr FU świadczy usługi doradztwa prawnego oraz usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego. Opublikował 7 książek (w tym 6 przetłumaczonych) i 15 rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach o prawie UE, edukacji prawniczej, wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych i dyskursie prawniczym. E-mail: fuxinadr@163.com.

Mgr Paulina Kozanecka ukończyła Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia w zakresie etnolingwistyki oraz Wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo. Jej praca licencjacka dotyczyła terminologii związanej z prawem własności w Polsce i w Chinach, praca magisterska zaś terminologii praw rzeczowych w języku polskim i chińskim. Jest także studentką studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest autorką artykułów na temat chińskiej terminologii prawnej oraz przekładu prawniczego polsko-chińskiego.

paula_trzaskawka

Mgr Paula Trzaskawka – absolwentka trzech Poznańskich uczelni. Posiada licencjat w dziedzinie przekładu Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S. Lindego w Poznaniu o specjalności lingwistyka stosowana. Ukończyła z tytułem magistra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na specjalności etnolingwistyka (język angielski i język japoński). W swojej pracy magisterskiej zajęła się problemami przekładu polsko-angielskiego terminów prawnych na przykładzie terminologii prawa autorskiego. Temat ten kontynuuje na studiach doktoranckich i w ramach tych studiów wykłada język angielski. Przynależy do Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych. Ponadto posiada tytuł magistra Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie klarnetu i zajmuje się przekładem tekstów muzycznych. Autorka publikacji z zakresu przekładu specjalistycznego (prawniczego i muzycznego), uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i krajowych.

hania_ciszek

Mgr Hanna Ciszek jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Klasycznej(magister filologii klasycznej). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii literatury nowogreckiej (szczególnie estetyzm i dekadentyzm).