Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Archiwum programów

Program konferencji 2019
Program konferencji 2018
Program konferencji 2017
Program konferencji 2016 *
Program konferencji 2015
Program konferencji 2013
Program konferencji 2012
Program konferencji 2011
Program konferencji 2010
Program konferencji 2009
Program konferencji 2008
Program konferencji 2007
Program konferencji 2006

* Eleventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics) (organizowana w 2016 r.) połączona z cyklicznym międzynarodowym sympozjum naukowym The 17th International Roundtable for the Semiotics of Law oraz wydanie artykułów stanowiących pokłosie konferencji finansowane było w ramach umowy 821/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą).