Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Archiwum programów

Program konferencji 2022

Program konferencji 2021

Program konferencji 2020
Program konferencji 2019
Program konferencji 2018
Program konferencji 2017
Program konferencji 2016 *
Program konferencji 2015
Program konferencji 2014
Program konferencji 2013
Program konferencji 2012
Program konferencji 2011
Program konferencji 2010
Program konferencji 2009
Program konferencji 2008
Program konferencji 2007
Program konferencji 2006

* Eleventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics) (organizowana w 2016 r.) połączona z cyklicznym międzynarodowym sympozjum naukowym The 17th International Roundtable for the Semiotics of Law oraz wydanie artykułów stanowiących pokłosie konferencji finansowane było w ramach umowy 821/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą).