Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Legilingwistyczna i LSP 2023

Język, kultura i prawo – semiotyczne aspekty łowiectwa i leśnictwa

 15-17 czerwca 2023r.

 18 Konferencja poświęcona przekładowi        i językom specjalistycznym

 

Organizatorzy:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we współpracy z Zarządami Okręgowymi PZŁ

Wszyscy chcemy żyć bezpiecznie, wygodnie i dostatnio, dlatego zmieniamy środowisko naturalne. Rozwija się mieszkalnictwo, powstają nowe miejsca pracy, budowane są autostrady, zmienia się struktura upraw rolnych. Ten dynamicznie zmieniający się krajobraz powoduje zróżnicowanie warunków środowiskowych – dla niektórych zwierząt warunki życia są lepsze i dlatego ich liczba zdecydowanie wzrasta, dla innych są one skrajnie niekorzystne i przez to jest ich coraz mniej. Głównym zadaniem współczesnych ekologów i innych środowisk, m.in. myśliwych czy leśników, jest wspieranie gatunków zagrożonych, ale także ograniczanie tych, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzkiemu lub powodują nadmierne szkody, utrudniając tym samym gospodarkę leśną, rolną czy rybacką

Kwestie środowiskowe trapią ludzi od kilkudziesięciu lat. W niektórych krajach ustawodawstwo poświęcone ochronie zagrożonych gatunków sięga XV i XVI wieku. Współczesny świat jest silnie zurbanizowany, a ludzie coraz bardziej oddalają się od natury. Jednocześnie mają coraz większą świadomość konieczności ochrony zasobów naturalnych Ziemi. Jednak nie zawsze odbywa się to zgodnie z sugestiami naukowców. Często wpływ na decyzje mają grupy lobbystyczne, które albo realizują własne cele, albo po prostu swoją wizję świata. Niedawny przypadek popularności Grety Thunberg jest tego przykładem. Dziecko przyciągnęło większą uwagę polityków i mediów niż jakikolwiek dobrze zorientowany naukowiec w tej dziedzinie. Gwiazdy kreują swój wizerunek, wykorzystując kwestie środowiskowe jako stymulator popularności, a jedną z pierwszych była Bridgit Bardot.

Ruchy na rzecz praw zwierząt przybierają różne formy. W niektórych krajach zwierzęta hodowlane zostały wypuszczone na wolność, co negatywnie wpływa na środowisko, ponieważ gatunki inwazyjne zaczynają wywierać presję na gatunki lokalne, pozbawiając je siedlisk. Front Wyzwolenia Zwierząt uważa takie czyny za legalne, podczas gdy często stanowią one naruszenie praw własności. W naszym wysoce zurbanizowanym świecie obserwujemy, że mieszkańcom miast brakuje wiedzy na temat zadań zrównoważonej ochrony przyrody i jej roli w zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi (co często prowadzi do powstawania stereotypów, cyberprzemocy); mają określone oczekiwania społeczne, które nie uwzględniają praw natury, ale opierają się na nieprawdziwych wiadomościach lub wyidealizowanej koncepcji środowiska; ekohipokryzji. Innym czynnikiem wpływającym na nasze postrzeganie otoczenia jest wszechobecna antropomorfizacja zwierząt, w wyniku której dziki świat zostaje odarty z rzeczywistych cech i uczłowieczony (istnieją nawet ruchy opowiadające się za przyznaniem zwierzętom praw obywatelskich). Generalnie współczesnym ludziom brakuje dociekliwości i są narażeni na wszechobecnw fake news i medialne infodemie.

W rezultacie w ostatnich czasach wyłoniły się dwa rodzaje ekologii: jedna oparta na wynikach badań naukowych, a druga pod wpływem mediów oparta na stereotypowym, wyidealizowanym spojrzeniu na świat. Jak się okazuje, ustawodawcy zmieniają etykiety, by zyskać poparcie ekohipokrytów, ale problem konfliktu między ludzkimi oczekiwaniami i potrzebami a środowiskiem pozostaje i musi zostać rozwiązany. W Holandii rząd pod naciskiem ekologów zakazał polowań na ptaki. Choć mało kto zdaje sobie sprawę, że problem szkód w rolnictwie wyrządzanych przez ptaki rozwiązuje się na różne sposoby, to znaczy zabija się gęsi, umieszczając je w specjalnie do tego celu zaprojektowanych komorach gazowych. Mięso gęsi nie nadaje się już do spożycia przez ludzi ani zwierzęta i musi zostać zlikwidowane. Można postawić pytania o etyczne, prawne i semiotyczne aspekty takich działań. W zurbanizowanym świecie toczy się i będzie trwała walka między ludźmi, którzy chcą autostrad, ładnych domów z ogrodzonymi ogrodami, ładnie wyglądających owoców i warzyw, wygodnego, zdrowego stylu życia. Wegetarianizm i podobne style życia stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są przyjazne dla środowiska, a zwłaszcza dla zwierząt, chociaż niewiele uwagi poświęca się wpływowi na środowisko produkcji roślin bogatych w białko i inne cenne składniki odżywcze (zanieczyszczenie wód gruntowych pestycydami, herbicydami, wylesianie, pozbawianie zwierzęta ich siedliska). Wszystkie działania i style życia mają wpływ na środowisko, ale rzadko znajdujemy wiarygodne źródła informacji, które dostarczają głębszych informacji na ten temat.

Reasumując, wszystkie te kwestie mają implikacje dla ustawodawstwa regulującego środowisko w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Zagadnienie to otwiera nową sferę semiotycznej analizy komunikacji i przyjętych rozwiązań w środowisku prawnym. Konferencja ta ma na celu wprowadzenie zagadnień środowiskowych (leśnictwa i łowiectwa) w kontekst naszej wizji rozwiązań prawnych i ich konsekwencji środowiskowych. Celem tego wydarzenia jest przedstawienie szerszej perspektywy zrozumienia roli naukowców, lobbystów i ustawodawców w debacie na temat ochrony przyrody dla przyszłych pokoleń, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dlatego mile widziane są wystąpienia na poniższe tematy :

 1. semiotyka praw środowiskowych
 2. praw zwierząt i ustawodawstwa
 3. praw właścicieli zwierząt
 4. środowisko i prawo
 5. leśnictwo / łowiectwo i prawo (zmiany prawa i ich ewentualne kierunki
 6. prawo i eksploatację przyrody, w tym nielegalne działania, takie jak kłusownictwo
 7. konsekwencje wypuszczania dzikich zwierząt i roślin do środowiska naturalnego oraz wynikające z tego przepisy dotyczące gatunków inwazyjnych
 8. ekologia a prawo (oczekiwania społeczne względem środowiska i prawa)
 9. cyberprzemoc wobec leśników i myśliwych
 10. język myśliwych
 11. język leśników
 12. kultura łowiecka (tradycje, muzyka, sztuka)
 13. kultura związana z leśnictwem (tradycje, muzyka, sztuka)
 14. dziejów leśnictwa i łowiectwa, w tym dziejów organizacji pokrewnych

Dla osób zgłaszających referaty dotyczące głównego tematu konferencji zarezerwowanych zostanie 20 miejsc.

Ale zapraszamy również do wygłaszania referatów na następujące tematy:

 1. TŁUMACZENIA PRAWNICZE
 2. JĘZYKI PRAWA I DYSKURS PRAWNY
 3. PRAWA O JĘZYKACH
 4. JĘZYKI SPECJALISTYCZNE

MIEJSCE KONFERENCJI: Pałac w Obrzycku (http://www.palac-obrzycko.pl/galeria/). Najbliższe lotnisko to Poznań Ławica. Dla zainteresowanych zapewniony zostanie transport z Poznania do Obrzycka (wieczorem 14 czerwca) oraz po Konferencji z Obrzycka do Poznania (po południu 17 czerwca). Godzina odjazdu autokaru zostanie podana później. Istnieje możliwość wygłoszenia przemówienia online.

Opłata konferencyjna za udział stacjonarny obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie:

1) do 30 marca wynosi 1100zł od osoby,

2) do 20 kwietnia wynosi 1400zł od osoby,

3) od 21 kwietnia 1700zł od osoby.

W przypadku uczestnictwa zdalnego z referatem w konferencji opłata konferencyjna wynosi 250zł.

W przypadku uczestnictwa zdalnego bez referatu opłata konferencyjna wynosi 60zł.

Opłatę należy przelać na konto Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:

Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,

w tytule przelewu podając numer subkonta /KN000040/ oraz imię i nazwisko uczestnika.

PUBLIKACJA: Artykuły w zależności od tematu zostaną opublikowane w czasopiśmie Comparative Legilinguistics lub w monografii tematycznej (Wydawnictwo z I Poziomu).

JĘZYKI KONFERENCYJNE: angielski, francuski, niemiecki i polski.

KONTAKT: lingua.legis@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Emilia Wojtasik-Dziekan

Człokowie:

prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

dr Joanna Kic-Drgas

dr Paula Trzaskawka

KOMITET NAUKOWY:

Profesor Onorina Botezat, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucarest, Romania

Professor Liu Guanghua, Lanzhou University, Chiny

Profesor Dariusz J. Gwiazdowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor Aleksandra Matulewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

Udział jednego mówcy plenarnego został sfinansowany z funduszy projektu ‚Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’ decyzja numer 101/01/POB5/0005.

Uczestnictwo niektórych mówców zostało sfinansowane przez Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego.