Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Legilingwistyczna 2020

For French click here.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Roundtable for the Semiotics of Law organizuje piętnastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (15th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics) wraz z 21 Okrągłym Stołem Semiotyki Prawa (IRLS). Konferencja ta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2020 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.
Głównym tematem konferencji będzie

LUDOBÓJSTWO I PRAWO – KOMUNIKACJA POPRZEZ SZTUKI WIZUALNE I JĘZYK

– Ludobójstwo i muzyka, fotografia, malarstwo, rzeźba, architektura, filmy i filmy dokumentalne
– Ludobójstwo i flagi, odznaki, oznaczenia, kolory
– Ludobójstwo i literatura
– Ludobójstwo i pamiątkowe znaczki
– Narracje ludobójstwa: język przed ludobójstwem, język ludobójstwa, język po ludobójstwie, propaganda i ideologia
– Ludobójstwo i prawa człowieka, organizacje praw człowieka, trybunały międzynarodowe, inne organizacje związane z ludobójstwem
– Ludobójstwo i prawo, dyskryminacja, przywłaszczenie / przywłaszczenie, własność prywatna i krajowa i dziedzictwo, dowody (słowne i wizualne),
– Ludobójstwo i tortury
– Ludobójstwo i tłumaczenie / Interpretacja
– Ludobójstwo i pamięć narodowa
– Pamięć i prześladowanie
– Ludobójstwo, wiktymizacja i stereotypy i uprzedzenia
– Ludobójstwo – przebaczenie, pamięć, przeprosiny, wstyd i zemsta
– Ludobójstwo w mediach społecznościowych
– Nowe terytoria, nowe problemy i konflikty geopolityczne i geopolityczne
– Ludobójstwo – przymusowa migracja, deportacja, bezpaństwowcy, małe ojczyzny, pozbawienie tożsamości
– Ludobójstwo i narodowy ruch oporu, demonstracje, wolność, osobiste świadectwo, los dzieci
– Usprawiedliwianie ludobójstwa – religia, bogactwo, wykorzystywanie, luki społeczne, zagrożenie, przestępczość, inność, wyłączność – integracyjność, obcość, filozoficzne punkty widzenia, polityczne punkty widzenia, ksenofobia,

40 miejsc na konferencji będzie zarezerwowanych dla osób przesyłających referaty na temat główny.

Planujemy ponadto następujące bloki tematyczne:

Tłumaczenie prawnicze i sądowe (przekład ustny i pisemny)

tłumaczenie prawnicze
tłumaczenie sądowe
dydaktyka przekładu prawniczego i sądowego
tłumacz przysięgły
błędy w przekładzie

Język prawa

historia języków prawa
terminologia prawnicza
gatunki piśmiennictwa prawniczego
język prawny i prawniczy Unii Europejskiej
analiza dyskursu prawnego
struktura i semantyka tekstów prawniczych
rozwój języka prawa
wykładnia tekstów sformułowanych w języku prawa
nauczanie języka prawa
zrozumiałość tekstów ustawowych
Plain Language Campaigns
językowe aspekty tekstu rozprawy sądowej

Historia prawa i systemów prawnych

historia systemów prawnych
porównawcze badania systemów prawnych
common law a prawo kontynentalne

Prawa dotyczące języka

prawa do języka i tłumacza
mniejszości językowe i prawa człowieka związane z językiem

Legilingwistyka i językoznawstwo sądowe

legilingwistyka (legal linguistics)
fonetyka
idiolekty
stylistyka
językoznawca jako biegły sądowy
językowe aspekty fałszerstw dokumentów publicznych

Języki specjalistyczne

terminologia
gatunki
dyskurs
przekład

Terminy przesyłania zgłoszeń i rejestracja:

Aby dokonać rejestracji należy przesłać mailem następujące dane:

First Name/Imię:
Surname/Nazwisko:
University degree/tytuł lub stopień naukowy:
Address for Correspondence/adres korespondencyjny:
E-mail:
Institution/Instytucja wysyłająca:
Passport Number/numer paszportu:
Do you need an invitation letter/czy potrzebne jest zaproszenie:
Data for the invoice including tax identification number or equivalent/Dane do faktury wraz z numerem NIP:
Date of the money transfer/Data dokonania przelewu:
Vegetarian diet / Posiłki wegetariańskie: Yes/No Tak/Nie
Presentation/referat: Yes/No Tak/Nie
Title of the presentation (if applicable)/Tytuł wystąpienia (dla prelegentów wygłaszających referat):
Abstract (of 100-200 words) /streszczenie referatu (100-200 słów)
Abstrakt dotyczący pracy badawczej autora powinien mieć następującą strukturę (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):
Cel wystąpienia:
Zakres wystąpienia:
Metoda badawcza/podejście badawcze:
Wyniki:
Implikacje/ograniczenia przeprowadzonych badań/wnioski:
Implikacje praktyczne:
Wkład autora/wartość pracy:
Ewentualne zalecenia:
Słowa kluczowe:
Rodzaj wystąpienia:

W przypadku prac będących przeglądem literatury/dotyczących aktualnego stanu badań w dziedzinie struktura abstraktu powinna być następująca (w abstrakcie należy zostawić poniższe nagłówki):
Cel wystąpienia:
Zakres materiału:
Metoda badawcza/podejście badawcze:
Słowa kluczowe:

Wystąpienia są przewidziane na 30 minut (20 minut prezentacja +10 minut dyskusji).
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres lingua.legis@gmail.com.

Abstrakty przyjmujemy do końca lutego 2020 roku.
Do 15 marca będą przesyłane potwierdzenia przyjęcia referatów.
Pełne teksty referatów do druku należy przesłać do 30 sierpnia 2020 r.

Opłata konferencyjna dla prelegentów i słuchaczy:

Prelegenci i słuchacze z Polski:
500 złotych do 30 marca 2020r.,
600 złotych od 21 marca 2020r. do 20 maja 2020r.,
800 złotych od 21 maja oraz w dniu rozpoczęcia konferencji.

Wpisowe obejmuje uroczystą kolację (w sobotę), 3 obiady (piątek, sobota, niedziela), przerwy na kawę i herbatę oraz publikację referatów po pozytywnej recenzji. Wpłat można dokonywać zarówno w złotówkach jak i w euro.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, opłata konferencyjna nie jest zwracana.
Wpłat należy dokonywać po dokonaniu rejestracji przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu
IBAN: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Bank Zachodni WBK SA 6 Oddział
Plac Wolności 15
60-967 Poznan,
SWIFT code: WBKPPLPP
UWAGA!!! W tytule wpłaty należy podać obowiązkowo numer: K 0000 0040 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

Nie ma możliwości wnoszenia opłaty kartą kredytową.

Języki konferencji: polski, angielski, hiszpański, francuski, rosyjski i niemiecki.

Nie zapewniamy zakwaterowania.

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

Instytut Językoznawstwa
Al. Niepodległości 4, Poznań
lingua.legis@gmail.com

Komitet organizacyjny (Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych):
Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska
Dr Yuki Horie
Dr Milena Hadryan
Dr Joanna Nowak-Michalska
Mgr Paula Trzaskawka
Mgr Paulina Kozanecka

Komitet organizacyjny (Współpracownicy Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych):
Dr Hanka Błaszkowska
Dr Joanna Kic-Drgas
Dr Marta Zawadzka
Dr Daria Zozula
Mgr Emilia Wojtasik

Komitet Naukowy
Jerzy Bańczerowski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Aleksandra Matulewska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Anne Wagner, University of Lille – CRDP, équipe René Demogue, Francja