Legal Linguistics and LSPs

Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland


Wykonawcy projektów

Zespół projektowy

Kierownik: dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM

Aleksandra Matulewska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa (mgr językoznawstwa i informacji naukowej w 2000 r., doktor nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa ogólnego w 2005 r., doktor habilitowany w językoznawstwa stosowanego w 2014 r.). Jest tłumaczką, członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP) oraz członkiem ekspertem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Jest kierownikiem Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych (Instytut Językoznawstwa Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Od 2003 roku uczy tłumaczenia ustnego i pisemnego na studiach magisterskich i podyplomowych. Prowadzi szkolenia dla Departamentu Tłumaczeń Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie. Do tej pory opublikowała dwie monografie na temat polsko-angielskiego tłumaczenia prawniczego, jeden podręcznik i ponad 50 artykułów poświęconych tłumaczeniu specjalistycznemu (w szczególności prawnemu). Brała udział w ponad 50 konferencjach i warsztatach.

Wykonawcy:

mgr Paulina Kozanecka ukończyła studia na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia w zakresie etnolingwistyki oraz Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo. Jej praca licencjacka dotyczyła terminologii związanej z prawem własności w Polsce i w Chinach, praca magisterska zaś terminologii praw rzeczowych w języku polskim i chińskim. Jest także studentką studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii oraz na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Jest autorką artykułów na temat chińskiej terminologii prawnej oraz przekładu prawniczego polsko-chińskiego.

paula_trzaskawka256

mgr Paula Trzaskawka – absolwentka trzech Poznańskich uczelni. Posiada licencjat w dziedzinie przekładu Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S. Lindego w Poznaniu o specjalności lingwistyka stosowana. Ukończyła z tytułem magistra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na specjalności etnolingwistyka (język angielski i język japoński). W swojej pracy magisterskiej zajęła się problemami przekładu polsko-angielskiego terminów prawnych na przykładzie terminologii prawa autorskiego. Temat ten kontynuuje na studiach doktoranckich i w ramach tych studiów wykłada język angielski. Przynależy do Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych. Ponadto posiada tytuł magistra Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie klarnetu i zajmuje się przekładem tekstów muzycznych. Autorka publikacji z zakresu przekładu specjalistycznego (prawniczego i muzycznego), uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i krajowych.

emilia_wojtasik256

mgr Emilia Wojtasik-Dziekan – ukończyła studia magisterskie na kierunkach: filologia o specjalności etnolingwistyka (2005) oraz filologia koreańska (2008) w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2006 dzięki stypendium The Korea Foundation przebywała na rocznym kursie językowym na Uniwersytecie Yonsei w Seulu, zaś w 2009 i 2016 roku uczestniczyła w warsztatach  dla wykładowców języka koreańskiego zorganizowanych przez The National Institute of Korean Language 국립국어원 w Seulu we współpracy z The Korean Language Society 한글학회 (2006) i Ewha Womans University 이화여자대학교 (2016) w Seulu. Pracownik Zakładu Filologii Koreańskiej IJ. Wykładowca języka koreańskiego, przekładu oraz kultury koreańskiej w IJ UAM. Tłumaczka, członek nadzwyczajny TEPIS. Autorka publikacji z zakresu przekładu specjalistycznego polsko-koreańskiego, dydaktyki i kultury koreańskiej, uczestniczka licznych konferencji międzynarodowych i krajowych.

mgr Daria Zozula – Ukończyła z tytułem magistra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na specjalności etnolingwistyka (język angielski i język indonezyjski). W swojej pracy magisterskiej zajęła się problemami przekładu audiowizualnego indonezyjsko-polskiego a w pracy doktorskiej analizuje zagadnienia związane z przekładem prawnym polsko indonezyjski i indonezyjsko-polskim tekstów zobowiązań umownych. Od 2015 r. jest prezesem oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Polsko-Indonezyjskeigo Sahabat a od 2017 r. jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (odznaczona odznaką zasłużona dla TEPIS we wrześniu 2017). Autorka publikacji z zakresu dydaktyki języka indonezyjskiego jako języka obcego i przekładu specjalistycznego polsko-angielsko-indonezyjskiego.

milena_hadryan256

Dr Milena Hadryan jest doktorem językoznawstwa stosowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych . Jej publikacje dotyczą polsko-szwedzkiej translatoryki, głównie w zakresie terminologii prawnej oraz polityki językowej w Szwecji i Polsce. Prowadzi zajęcia dla studentów ze szwedzko-polskiej translatoryki, jest też tłumaczem przysięgłym języka szwedzkiego i niemieckiego oraz Członkiem Zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Dr hab. Karolina Kaczmarek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na filologii węgierskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa). W 2006 r. uzyskała stopień naukowy doktora a w 2017 r doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W ramach działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim językoznawstwem, tekstologią oraz teorią i praktyką tłumaczenia polsko-węgierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka prawnego, a ponadto szeroko rozumianymi relacjami polsko-węgierskimi ze względu na perspektywę kulturową, historyczną i społeczną.

yuki_horie

Dr Yuki Horie – starszy wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewcza w Poznaniu. Autorka artykułów na temat japońskiego i polskiego języka prawa w ujęciu porównawczym oraz przekładu prawniczego. Praktykujący tłumacz pisemny i ustny. Zainteresowania badawcze: język prawa i przekład ustny oraz pisemny polsko-japoński i francusko-japoński.


bogdan_nowickiMgr Bogdan Nowicki – wykładowca języka wietnamskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewcza w Poznaniu. Autor artykułów na temat przekładu prawniczego polsko-wietnamskiego. Tłumacz polsko-wietnamski, polsko-rosyjski i polsko-niemiecki.